Colors

Savannah
3/8" x 6-1/2"
Savannah
3/8" x 6-1/2"
Savannah
3/8" x 6-1/2"